Årsmøtet 25.3.2010

1. Godkjenning av møteinnkalling
Styreleder beklaget forsinkelse ved utsending av På jakt og Vakt nr.1-10, som kom så sent i posten at fristen for innmelding av saker var oversittet. Styret besluttet at senere innkomne saker likevel ville bli behandlet på årsmøtet. Det var ikke kommet inn noen saker, og møteinnkallingen ble foreslått godkjent.

Møteinnkalling ble godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
Det var ingen innvendinger til dagsorden. Styret foreslo Tore Dørum som møteleder og Sigrid Rannem som referent.

Styrets forslag ble bifalt.

3. Årsmelding for 2009
Møteleder gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt.

Det var ingen kommentarer eller innsigelser til årsmeldingen.

4. Regnskap for 2009
Kasserer gikk gjennom regnskapet punkt for punkt. Regnskapet hadde et overskudd på
kr 2 378,–, finansinntekter medregnet.

Det var ingen kommenterer eller innsigelser til regnskapet.

5. Revisors beretning
Bjørnulf Sandberg hadde ingen kommentarer til revisorberetningen, der regnskapet ble anbefalt godkjent.

Årsmøtet godkjente regnskapet uten kommentarer.

6. Plan og budsjett for virksomheten 2010
Lederen redegjorde for planene for høstsemesteret 2010. De er ennå ikke endelig fastlagt, men vil sannsynligvis være som for foregående år. Det var ingen kommentarer fra salen. Kassereren la fram et budsjettforslag i henhold til dette. Stein Øberg påpekte at det burde settes av en sum i budsjettet for eventuelt å kunne gjennomføre planer som ikke er kjent på det nåværende tidspunkt. Lederen viste til styrets melding i På Jakt og Vakt nr. 3/09, der det er kommentert et tilsvarende forslag som ble lagt fram, men ikke realitetsbehandlet på årsmøtet 2009. Det kom ingen innsigelser mot det nye forslaget, og styret tar derfor til etterretning at det kan brukes en sum i størrelsesorden 20-30 000 kroner øremerket til prosjektarbeid, ut over det driftsbudsjettet som ble lagt fram. Lederen bemerket at eventuell bruk av hele eller deler av denne summen vil bli særskilt spesifisert og begrunnet i neste års regnskap. Det var ingen ytterligere kommentarer eller innsigelser til planene eller budsjettet.

Styrets forslag til årsplan og budsjett ble vedtatt.

7. Innkomne forslag
Ingen forslag var kommet inn fra medlemmene. Styret frembragte et forslag som leder redegjorde for. Det ble foreslått å stimulere menighetsrådet i Grefsen kirke til videre arbeid rundt rehabilitering eller nyanskaffelse av nytt orgel. Forslag: «Historielaget vil bidra til en økning av fondet med 30 000 kroner så snart menigheten har foretatt denne avklaringen og gjenopptatt innsamlingen. Pengene blir inntil videre stående på Historielagets konto».
Etter diskusjon i salen ble det foretatt avstemming.

Styrets forslag ble vedtatt mot 1 stemme.

8. Valg
Anne Marstein la fram valgkomiteens forslag. I styret hadde Frank Aage Fjellbekk frasagt seg gjenvalg, mens Kjell Johannessen, Kari Walstad Dahl og Gudveig Solbjør stilte til gjenvalg. Til nytt styremedlem/nestleder ble foreslått Astrid Holen. Cato Hjelm var på valg som revisor, og stilte til gjenvalg. Alle ble valgt ved akklamasjon. Følgende ble valgt:

Styret
Finn Geiran, leder
Astrid Holen, nestleder
Sigrid Rannem, sekretær
Kari Walstad Dahl, kasserer/arkivar
Jan Egil Andresen, styremedlem
Sigfrid Skarlie, styremedlem
Kjell Arne Johannessen, styremedlem
Gudveig Solbjør, styremedlem

Revisorer
Cato Hjelm og Bjørnulf Sandberg.

Valgkomité
Leif H. Svendsen, leder
Anne U. Marstein
Frank Aage Fjellbekk

Leder Finn Geiran takket Frank Aage Fjellbekk for innsatsen i styret.

Årsmøteforedrag
Etter pause med frukt og drikke holdt Hanna Geiran et inspirerende foredrag om restaureringen av Oscarshall og folkeparken på Bygdøy.

Sigrid Rannem
Referent

Det er stengt for kommentarer.