Årsmøtet 22.3.2012

1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
Det var ingen innsigelser til møteinnkallingen og sakslisten.

Møteinnkalling og saklisten ble godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
Styret foreslo Frank Aage Fjellbekk som møteleder og Sigrid Rannem som referent.

Styrets forslag ble bifalt.

3. Årsmelding for 2011
Møteleder gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt.

Årsmeldingen ble godkjent.

 

4. Regnskap for 2011
Kasserer gikk gjennom regnskapet punkt for punkt. Regnskapet hadde et overskudd på kr 23 473 når finansinntekter er medregnet.

Det var ingen kommentarer eller innsigelser til regnskapet.

 

5. Revisors beretning
Revisorene anbefalte regnskapet godkjent.

Årsmøtet godkjente regnskapet uten kommentarer.

 

6. Budsjett og plan for virksomheten 2012
Leder redegjorde kort for årsplanen for 2012, som ellers er i tråd med vanlig virksomhet fra de senere år. Leder redegjorde deretter for budsjettet. Det er gjort opp med et underskudd på kr 2.000. Forventet underskudd vil bli dekket av opptjent egenkapital. Årsmøtet oppfordrer nytt styre til å vurdere å bruke av oppspart egenkapital for å fremme historielagets formål.

Det var ingen ytterligere kommentarer eller innsigelser til budsjettet eller planene, som deretter ble godkjent.

 

7. Fastsettelse av kontingent
Styret foreslo uendret årskontingent for 2013: kr. 200,–.

Styrets forslag ble godkjent.

8. Innkomne forslag
Ingen forslag var kommet inn fra medlemmene.

 

9. Valg
Leif Svendsen la fram valgkomiteens forslag.
Fire styremedlemmer står på valg. Kasserer Kari Walstad Dahl, styremedlemmene Sigfrid Skarlie og Kjell Johannessen samt nestleder Astrid Holen har frasagt seg gjenvalg. I tillegg har sekretær Sigrid Rannem bedt om avløsning.

Til styret ble foreslått:
Håkon Larsen, nestleder, 2 år.
Tove Marit Hasle, kasserer, 2 år
Øyvin Rannem, sekretær, 1 år
Eli Hanna Husby, styremedlem, 2år
Hanna Geiran, styremedlem, 2 år
Nina Omland, styremedlem, 1 år

Revisor på valg er Cato Hjelm. Han ble foreslått gjenvalgt for to år.

I valgkomiteen er Leif Svendsen på valg og ønsker avløsning. Som nytt medlem av valgkomiteen ble foreslått Kari Walstad Dahl, mens Frank Aage Fjellbekk overtar ledervervet. Alle velges for ett år.

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Styret har i 2012 følgende sammensetning:

Harald Koht, leder
Håkon Larsen, nestleder
Øyvin Rannem, sekretær
Tove Hasle, kasserer/arkivar
Jan Egil Andresen, styremedlem
Nina Omland, styremedlem
Eli Hanna Husby, styremedlem
Hanna Geiran, styremedlem

Revisorer
Cato Hjelm og Bjørnulf Sandberg

Valgkomiteen har følgende sammensetning:
Frank Aage Fjellbekk, leder
Kari Walstad Dahl
Stein Øberg

Leder Harald Koht takket Kari Walstad Dahl for innsatsen som kasserer i Historielaget i over ti år og overrakte historielagets vase. Harald Koht takket deretter Kjell Johannessen og Sigfrid Skarlie for deres innsats i styret og kalenderkomiteen i åtte år, Astrid Holen for innsats som nestleder i to år og Sigrid Rannem for innsats som sekretær i tre år. Harald Koht ønsket deretter Øyvin Rannem, Håkon Larsen, Nina Omland, Eli Hanna Husby og Hanna Geiran velkommen i styret.

Kulturvernprisen
Finn Geiran ble til stor applaus tildelt Kulturvernprisen for 2011.

 

Fotokonkurranse
Kalenderkomiteen for 2012 utlyste fotokonkurranse med tema Trær i bydelen. En uavhengig jury har valgt ut de tre beste bildene blant de over 40 innkomne bidragene. De tre beste bildene er tatt av Tor Langset, som ble overrakt et gavekort til Grefsenkollen restaurant som premie.

Foredrag
Etter pause med frukt og drikke holdt Kjersti Moland et morsomt og engasjerende foredrag om Peter Christen Asbjørnsen, i anledning av 200 års dagen for hans fødsel.

Grefsen, 22.3 2012

 

 

 

 

Sigrid Rannem
Referent

Protokoll undertegnet av:

Liv Kari Enerly Karin Engebretsen

Det er stengt for kommentarer.