Årsmøte 15.03.2018

Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen

Protokoll fra årsmøte
Torsdag 15. mars 2018 kl. 19.00
Menighetssenteret, Glads vei 47

 • Valg av møteleder og referent

Styret foreslo Frank Aage Fjellbekk som møteleder og Eli Hanna Husby som referent. Leif Svendsen og Kjell Johannessen ble foreslått til å undertegne protokoll.
Styrets forslag ble støttet.

 • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
  Det var ingen innsigelser til møteinnkallingen eller til sakslisten.

Møteinnkalling og saklisten ble godkjent.

 • Årsmelding for 2017

Møteleder gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt.
Årsmeldingen ble godkjent.

 • Regnskap for 2017

Kasserer gikk igjennom regnskapet. Årsresultatet endte med et overskudd på kr. 29 837. Sum egenkapital og gjeld er på kr. 669 976. Gjelden representerer kr. 10 000 som tilsvarer kulturvernpris for 2015. Den vil først bli utbetalt i 2018 når restaurering av Uteliggerhytta starter opp.
Det var ingen kommentarer eller innsigelser til regnskapet.

 • Revisors beretning

Det ble henvist til revisorenes beretning som bekrefter at regnskapet er gjort opp i overensstemmelse med god regnskapsskikk og anbefaler at regnskapet godkjennes.
Årsmøtet godkjente regnskapet uten kommentarer.

 • Budsjett og plan for virksomheten 2018

Kasserer redegjorde for budsjett for 2018. Leder kunne tilføye at det er satt av kr 30 000 til prosjektarbeid. Dette omfatter kartarbeid for området vårt, oppsett av skilt på Sverre Enevolds plass, i samarbeide med Maridalen Rotary Klubb, og informasjonsskilt i Nygårdsbakken, dette også i samarbeid med flere lokale aktører.

Leder informerte videre om hva som er planlagt i 2018. Først på programmet står et besøk på Rønningen skole. Vårturen i mai går til Toten og der er turen allerede fulltegnet. Deretter følger et besøk hos St. Josephssøstrene på Nedre Grefsen.  I begynnelsen av september blir det vandring i Oslo Middelalderby, og senere samme måned avholdes den nå tradisjonelle sangkvelden på Disen gård.                                                                                     I forbindelse med oppgradering av Grefsenveien, er det sendt et brev til Oslo bystyre med anmodning om bevaring av bygningene langs Grefsenveien ned mot Storokrysset. Status for endringer vedrørende Redskapsfabrikken er for tiden uavklart, men vil bli fulgt opp. Slektsforskergruppe som ble etablert i 2017, er i god drift. Den holder sine møter på Disen gård. Møtene er åpne for interesserte.                                                                                  Budsjett og planer ble tatt til etterretning

 • Fastsettelse av kontingent

Fra  2017 har årskontingenten vært kr. 250. Det gjøres ingen endring av dette.
Forslag ble godkjent.

 • Innkomne forslag

Det var ingen innkomne saker.

 • Valg

Følgende var på valg og stilte til gjenvalg:

Eli Hanna Husby,  sekretær, 2 år
Anne-Gurin Garvik, styremedlem, 2 år
Hanne Kristine Stagrim, styremedlem, 2 år
Steinar Ågren Helgesen, styremedlem, 2 år

Tove Marit Hasle tar ikke gjenvalg. Som erstatter har valgkomiteen foreslått Astrid Voksø. Hun velges for 2 år.

Haakon Larsen og Sven Erik Ottersen fortsetter i valgkomiteen.

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Styret har i 2018 følgende sammensetning:

Leder                                Tore Faller
Nestleder                         Stein Øberg
Kasserer                           Astrid Voksø
Sekretær                           Eli Hanna Husby
Styremedlem                   Nina Omland
Styremedlem                   Steinar Ågren Helgesen
Styremedlem                   Anne-Gurin Garvik
Styremedlem                   Hanne Kristine Stagrim

Revisor                        Cato Hjelm                                                 
Revisor                        Tor Gundersen

Valgkomiteen har følgende sammensetning:

Medlem                                  Haakon Larsen                                        Medlem                                  Sven Erik Ottersen

Kulturvernprisen

Kulturvernprisen for 2017 ble tildelt Tove Siljeholm Christiansen og Ivar Christiansen for deres store, frivillige innsats innen kultur og idrett. Spesielt ble Maridalsspillet og «Akerselva Kultur- og Teaterlag» poengtert.

 

Takk

Tove Marit Hasle fikk overrakt blomster og takk for sin aktive innsats i styret gjennom syv år.

Underholdning

Etter en pause holdt Øyvin Rannem foredrag med utgangspunkt i sin bok  «Bokstavene i historien – maktsymbol fra August til Mussolini». Ut fra skriften på Pantheon i Roma fra år 300, skisserte han sammenhengen mellom bokstavenes utforming og samfunnsutviklingen opp gjennom årene – fra antikken til fascismen.

 

Oslo, 20.03 2018

Eli Hanna Husby

Referent

 

Protokoll undertegnet av:

Leif Svendsen                                                                       Kjell Johannessen

 

Det er stengt for kommentarer.