Årsmøte 10.03.2016

Historielagets 36. årsmøte

Torsdag 10. mars 2016, kl. 19.00

Menighetssenteret, Glads vei 47

  1. Valg av møteleder og referent og to til å underskrive protokollen

Styret foreslo Frank Aage Fjellbekk som møteleder og Eli Hanna Husby som referent. Gunnar Bjune og Anne-Berit Prestegård ble foreslått til å undertegne protokoll.

Styrets forslag ble støttet.

  1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Det var ingen innsigelser til møteinnkallingen og sakslisten.

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

  1. Årsmelding for 2015

Møteleder Frank Aage Fjellbekk gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt.

Det ble kommentert fra nestleder at det framover trengs en styrking av ressurser rundt driften av Facebook, webside og På Jakt og Vakt.

Årsmeldingen ble godkjent.

  1. Regnskap for 2015

Kasserer gikk igjennom regnskapet. Budsjett for 2015 var planlagt med et underskudd knyttet til produksjon av turguiden kulTUR. Underskuddet ble på kr 133 180 når finansinntekter er medregnet.

Det ble reist et spørsmål rundt momsrefusjon på porto. Historie­laget har ikke fått momsrefusjon i dette årets regnskap. Historielaget er nå innmeldt i Landslaget for lokalhistorie. Gjennom denne innmeldingen vil man få refusjoner, med grunnlag i alle utgifter, ut fra en oppsatt beregningsnøkkel.

Det var ingen andre kommentarer eller innsigelser til regnskapet.

  1. Revisors beretning

Revisorene anbefalte regnskapet godkjent.

Årsmøtet godkjente regnskapet uten kommentarer.

  1. Plan og budsjett for virksomheten 2016

Kasserer redegjorde for budsjett for 2016. Det er ikke lagt opp til nye, kostnadskrevende aktiviteter i dette året. Budsjettet er satt opp med et overskudd på kr 15 000,–.

Leder redegjorde så for årsplanen for 2016. Den er i tråd med vanlig virksomhet fra de senere år. Først på programmet står besøk til Romerike inkludert tur med Tertitten og omvisning på Blaker skanse i mai. Deretter følger en tur til Maridalen bygdetun i juni, en guidet tur, fra turguiden, med utgangspunkt i Disen gård i august, sangkveld på Disen gård i september, Jordal amfi i oktober og det tradisjonelle fullmånemøte i november.

Videre ble det orientert om etablering av en stedsnavnsgruppe – «hvor bor vi?». Denne gruppen vil ta utgangspunkt i to versjoner av kart, gammelt og nytt, og lage et råutkast som vil bli lagt fram. Det vil bli åpnet for innspill og diskusjoner.

Etablering av en slektsforskningsgruppe har også vært diskutert. Historielaget ser videre på dette hvis interesserte melder seg.

Interesserte ble også oppfordret til å melde seg for arbeid med Historielagets bildegruppe og med digitale tjenester (webside og facebook).

Gudveig Henryette Aaby orienterte om Historielagets tur til Færøyene medio august 2017. Påmeldingsinformasjon vil komme i På Jakt og Vakt i løpet av høsten.

Budsjettet ble fremlagt kun som orientering uten krav til godkjenning.

  1. Fastsettelse av kontingent

Med bakgrunn i behov for styrking av informasjonstjenestene foreslo styret en endring av årskontingent for 2017 til kr 250,–.

Styrets forslag ble godkjent.

  1. Innkomne forslag

Styret ble i forkant av årsmøtet kjent med at det i Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 åpnes for en storstilt utbygging av et område på Nedre Grefsen. Dette er en inngripen i et historisk område som Historielaget ønsker å reagere på. Det ble derfor utarbeidet en årsmøteuttalelse som ble presentert på møtet. Denne fikk full oppslutning og oversendes Bydel Nordre Aker.

  1. Valg

Styremedlem Gunnar Aksel Bjune og nestleder Haakon Larsen har frasagt seg gjenvalg.

Til nye styremedlemmer ble foreslått:

Anne-Gurin Garvik, styremedlem, 2 år

Hanne Kristine Stagrim, styremedlem, 2 år

Følgende stilte til gjenvalg:

Tove Marit Hasle, kasserer/arkivar, 2 år

Eli Hanna Husby, sekretær, 2 år

Revisor Bjørnulf Sandberg ønsket å trekke seg. Som ny revisor ble foreslått Tor Gundersen.

I valgkomiteen stiller alle til gjenvalg for et år.

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Styret har i 2016 følgende sammensetning:

Leder                       Tore Faller

Kasserer/arkivar  Tove Marit Hasle

Sekretær                 Eli Hanna Husby

Styremedlem         Stein Øberg

Styremedlem         Nina Omland

Styremedlem         Steinar Ågren Helgesen

Styremedlem         Anne-Gurin Garvik

Styremedlem         Hanne Kristine Stagrim

Revisor                   Cato Hjelm

Revisor                   Tor Gundersen

 

Valgkomiteen har følgende sammensetning:

Medlem                  Kari Walstad Dahl

Medlem                  Haakon Larsen

Medlem                  Sven Erik Ottersen

 

Kulturvernprisen

Kulturvernprisen for 2015 ble tildelt Håvard Pedersen, øremerket til vedlikehold av uteliggerhytta til Harald Grande.

Årsmøteforedraget

Etter en pause holdt Tore Faller et interessant foredrag om om skolehagene i Oslo – Over 100 år med jord under neglene.

 

Oslo, 27.3. 2016                                             Eli Hanna Husby

 

Det er stengt for kommentarer.