Årsmøtetuttalelse angående utbygging av Nedre Grefsen

Grefsen 10.03.2016

Årsmøteuttalelse fra Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen vedrørende utbygging av Nedre Grefsen.

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen har i sitt årsmøte 10. mars 2016 vedtatt følgende uttalelse vedrørende utbyggingsplan for deler av Nedre Grefsen:

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen er kjent med at det i Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 åpner opp for en storstilet utbygging av et område på Nedre Grefsen. Det vil bli en sterk fortetting av det eksisterende boligområdet med en ny, langt høyere bebyggelse enn i dag. Så langt vi har brakt i erfaring, er dette svært omfattende inngrepet i vårt nærområde hittil ikke blitt vurdert av bydelsutvalget i Nordre Aker. Dette er svært beklagelig. Vi har i Norge en lang og god tradisjon for lokal medvirkning. Historielaget mener det er et demokratisk problem at denne planen er utformet, presentert og derfor blitt lest på en slik måte at hverken lokalpolitikere, administrasjon, private eiere, lag eller foreninger har fanget det opp i tide.

Det foreslåtte området som i dag er oppgitt til å omfatte anslagsvis 260 villaeiendommer, ble regulert av Aker kommune i forbindelse med utbyggingen av Nordbanen (Gjøvikbanen) like etter forrige århundreskifte. Denne mer enn 100 år gamle reguleringsplanen har vist seg svært vellykket med en god infrastruktur som har tillatt innpassing av nyere boliger. Skala, utforming og størrelse på den bebyggelsen som senere har tilkommet, har sluttet seg til den eldre bebyggelsen på en respektfull måte.

De større utbygginger av boligområder i Historielagets nedslagsfelt som har funnet sted etter andre verdenskrig, har skjedd på gjenværende jorder etter de gårdene som tidligere lå her, eller i industriområder som senere er blitt omregulert til boligområder. Dette har skjedd uten særlige problemer for eksisterende boligmiljø. Den store inngripen i et eksisterende, stort og velfungerende boligområde som det nå legges opp til i den nye kommuneplanen, er nytt i lokal sammenheng i Oslo. Det vil rasere godt velholdte boliger, og vil også få store konsekvenser for nærliggende boligområder. Historielaget vil spesielt peke på at området har en bebyggelse av høy kvalitet som er etablert over tid. Det er et svært karakteristisk villaområde utenfor storbyen slik det er blitt utviklet i det tidligere Aker gjennom mer enn 100 år. Historielaget mener at både området som helhet og enkeltstående bygninger har stor bevaringsverdi. For beboerne/eierne i området sier det seg selv at dette er å oppfatte som en svært brutal inngripen i deres livsforhold. Vi mener at historiens dom over dette tiltaket vil bli på linje med rivningen av f.eks. Enerhaugen eller Det Engelske kvartal.

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen ber byregjeringen om at denne delen av Kommuneplanen 2015-Oslo mot 2030 ikke iverksettes, eventuelt må saken få en reell lokalpolitisk behandling og innbyggernes syn må bli vektlagt.

– – –

Årsmøteuttalelsen er sendt til bystyret, leder og nestleder i bydelen, administrasjonen i bydelen, Knut Hammervold i bydelen, Stein Erik Kirkebøen i Aftenposten og Kristin Tufte Haga i Nordre Aker budstikke.

 

Det er stengt for kommentarer.