Årsmøtet 20.3.2014

Menighetssenteret, Glads vei 47

 

1. Valg av møteleder og referent og to til å underskrive protokollen
Styret foreslo Frank Aage Fjellbekk som møteleder og Olaf Braaten som referent.
Eli Hanna Husby og Stein Øberg ble foreslått til å undertegne protokollen. Det var omtrent 70 deltakere til stede.

Styrets forslag ble bifalt.

2. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Det var ingen innsigelser til møteinnkallingen og sakslisten.

Møteinnkallingen og saklisten ble godkjent.

3. Årsmelding for 2013
Møteleder gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt.

Det ble fremhevet spesielt hyggelig innslag med allsang på Disen gård. Dessuten fikk redaksjonene av På Jakt og Vakt og årskalenderen applaus for innsatsen. Historielagets hjemmesider fikk ros. Det ble dessuten fremhevet at bildedatabasen nå er lettere tilgjengelig etter omlegging til nytt datasystem.

Årsmeldingen ble godkjent.

4. Regnskap for 2013
Styrets leder gikk gjennom regnskapet punkt for punkt. Regnskapet hadde et underskudd på 22.436 kroner når finansinntekter er medregnet. Utgifter til vervekampanjen var hovedårsak til det negative resultatet. På plussiden ga verving gode resultater i form av nye medlemmer som gir høyere inntekter på sikt.

Det var ingen innsigelser til regnskapet.

5. Revisors beretning
Revisorene anbefalte regnskapet godkjent.

Årsmøtet godkjente regnskapet uten kommentarer.

6. Budsjett og plan for virksomheten 2014
Historielagets leder redegjorde for årsplanen for 2014.

Historielagets leder redegjorde deretter for budsjettet. Ordinært budsjett er saldert med et mindre underskudd før finansposter. Styret foreslår i tillegg ekstraordinære kostnader på 150.000 kroner til nyutgivelse av boka Nord i Aker og 100.000 kroner til ny versjon av turguide til historiske steder i vårt område. Historielaget har søkt Sparebankstiftelsen DNB om 150.000 kroner til støtte av disse prosjektene. I tillegg forventes det senere inntekter av salg av Nord i Aker og turguiden.

Det var ingen ytterligere kommentarer eller innsigelser til budsjettet eller planene, og budsjettet ble godkjent.

7. Fastsettelse av kontingent
Styret foreslo uendret årskontingent for 2015 på 200 kroner.

Styrets forslag ble godkjent.

8. Innkomne forslag
Ingen forslag var kommet inn ved fristens utløp.

9. Valg
Valgkomiteens leder Frank Aage Fjellbekk la fram komiteens innstilling. Fem styremedlemmer står på valg: Harald Koht, Haakon Larsen, Hanna Geiran, Tove Hasle og Eli Hanna Husby. Harald Koht og Hanna Geiran har frasagt seg gjenvalg.

Til styret ble foreslått:

  • Tore Christian Faller, leder 1 år 1)
  • Haakon Larsen, gjenvalg nestleder 2 år
  • Tove Hasle, gjenvalg kasserer 2 år
  • Eli Hanna Husby, gjenvalg styremedlem 2 år
  • Gunnar Bjune, nytt styremedlem 2 år

1)   Kun ett år for å få ledervalget synkronisert i samsvar med vedtektene.

Revisorene velges for ett år. Begge ble foreslått gjenvalgt.

Medlemmene av valgkomiteen er valgt for ett år. Alle stiller til gjenvalg og velges for ett år.

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Styret har i 2014 følgende sammensetning:

Leder Tore Christian Faller
Nestleder Haakon Larsen
Sekretær Olaf Braaten
Kasserer/arkivar Tove Hasle
Styremedlem Gunnar Bjune
Styremedlem Eli Hanna Husby
Styremedlem Nina Omland
Styremedlem Snorre Semmingsen

Revisorer: Cato Hjelm og Bjørnulf Sandberg

Valgkomiteen har følgende sammensetning: Frank Aage Fjellbekk, Kari Walstad Dahl og Stein Øberg. Komitéen konstituerer seg selv.

Haakon Larsen takket avtroppende leder Harald Koht og styremedlem Hanna Geiran for innsatsen i styret og overrakte blomster.

Harald Koht takket reisekomitéen ved Gudveig Aaby for vellykket tur til Latvia.

Harald Koht gratulerte Finn Geiran med 75 årsdagen den 27. mars. Geiran var styreleder i en årrekke og er nåværende leder av redaksjonskomitéen for På Jakt og Vakt.

Kulturvernprisen
Kulturvernprisen for 2013 ble tildelt visesanger Jørn Simen Øverli for innsamling og publisering av viser fra Nordmarka og Krokskogen.  Øverli kvitterte for prisen med å synge tre sanger.

Årsmøteforedraget
Temaet for det tradisjonelle kåseriet etter møtet sto i grunnlovsjubileets tegn. Fagdirektør Ulf Holmene hos Riksantikvaren tok for seg «Regjeringskvartalet gjennom tidene – fra 1814 til Høyblokka». Holmene har arbeidet med kulturminnevern i en årrekke, og holdt et engasjerende foredrag.

Grefsen, 26. mars 2014

Olaf Braaten
referent

Protokoll undertegnet av:

Eli Hanna Husby Stein Øberg

Det er stengt for kommentarer.