Årsmøtet 14.3.2013

1. Valg av møteleder og referent og to til å underskrive protokollen
Styret foreslo Stein Øberg som møteleder og Øyvin Rannem som referent.
Kirsten Hox og Nina Omland ble foreslått til å undertegne protokollen.

Styrets forslag ble bifalt.

2. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Det var ingen innsigelser til møteinnkallingen og sakslisten.

Møteinnkallingen og saklisten ble godkjent.

3. Årsmelding for 2012
Historielagets leder gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt.

Nevnt ble også Historielagets samarbeid med Talefoten, et engasjement i en ryddeaksjon langs Akerselva, etablering av Historelagets sider på Facebook og engasjementet i GPS-orienteringsaktiviteten Geocache. På Jakt og Vakts redaktør redegjorde for arbeidet i redaksjonen og ga en kort oppsummering av tidsskriftets historikk. Styrets sekretær redegjorde kort for arbeidet med lagets Facebook-sider.

Årsmeldingen ble godkjent.

 

4. Regnskap for 2012
Kasserer gikk gjennom regnskapet punkt for punkt. Regnskapet hadde et overskudd på kr 29.343,– når finansinntekter er medregnet.

Det var ingen kommentarer eller innsigelser til regnskapet.

 

5. Revisors beretning
Revisorene anbefalte regnskapet godkjent.

Årsmøtet godkjente regnskapet uten kommentarer.

 

6. Budsjett og plan for virksomheten 2013
Historielagets leder redegjorde for årsplanen for 2013. Planene omfatter bl.a. aksjon for medlemsverving, en lokalhistorisk helg, en forsommertur til Kongsvinger festning, ukestur til Latvia, det tradisjonelle  fullmånemøtet i november, samt deltakelse i en oppryddingsaksjon langs Akerselva.

Møteleder foreslo at Historielaget tar initiativ til en markering av historiske og geografiske steder. Fra salen ble Historielaget oppfordret til å bruke noe av formuen til virksomhet som kan støtte lagets virksomhet. Det kom desstuen et forslag fra salen om å tegne medlemskap i Fortdsminneforeningen.

Kasserer redegjorde deretter for budsjettet. Historielaget forventer en utgift på kr 32.880 i forbindelse med medlemsverving som må dekkes av oppsparte midler. Det vil bli søkt om frivillighetsmidler fra Bydelen til et arrangement på Teknisk museum. Økningen i trykkeutgifter forårsakes av trykking av Direct mail-materiell og at det nå skal betales moms på tidsskriftet.

Det var ingen ytterligere kommentarer eller innsigelser til budsjettet eller planene, og budsjettet ble godkjent.

 

7. Fastsettelse av kontingent
Styret foreslo uendret årskontingent for 2014: kr 200,–.

Styrets forslag ble godkjent.

8. Innkomne forslag
Ingen forslag var kommet inn ved fristens utløp.

 

9. Valg
Valgkomiteens leder Frank Aage Fjellbekk la fram komiteens innstilling.

Fire styremedlemmer står på valg: leder Harald Koht, sektretær Øyvin Rannem og styremedlemmene Jan Andresen og Nina Omland. Øyvin Rannem og Jan Andresen har frasagt seg gjenvalg.

Til styret ble foreslått:

Harald Koht, leder, 1 år
Olaf Braaten, sekretær, 2 år
Snorre Semmingsen, styremedlem, 2 år
Nina Omland, styremedlem, 2 år

Revisorene velges for ett år. Begge ble foreslått gjenvalgt.

Medlemmene av valgkomiteen er valgt for ett år. Alle stiller til gjenvalg og velges for ett år.

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Det kom forslag fra salen om at valgkomiteens innstilling deles ut på forhånd.

Styret har i 2013 følgende sammensetning:

Leder Harald Koht
Nestleder Håkon Larsen
Sekretær Olaf Braaten
Kasserer/arkivar Tove Hasle
Styremedlem Hanna Geiran
Styremedlem Eli Hanna Husby
Styremedlem Nina Omland
Styremedlem Snorre Semmingsen

Revisor Cato Hjelm
Revisor Bjørnulf Sandberg

Valgkomiteen har følgende sammensetning:

Frank Aage Fjellbekk
Kari Walstad Dahl
Stein Øberg

Komiteen konstituerer seg selv.

Leder Harald Koht takket Øyvin Rannem for arbeidet gjennom ett år. Uttredende styremedlem Jan Andresen hadde sykdomsforfall.

Kulturvernprisen
Kulturvernprisen for 2012 ble tildelt Kjelsås idrettslags bokkomité ved Kjell Øren for arbeidet med idrettslagets jubileumsbok Dobbelttak og langpasninger.

Årsmøteforedraget
Etter årsmøtet kåserte Stein Erik Kirkebøen interessant og engasjert om arbeidet med Kjelsås idrettslags jubileumsbok Dobbelttak og langpasninger, og viste bilder fra lagets forskjellige aktiviteter gjennom mange år.

Grefsen, 14. mars 2013
Øyvin Rannem
Referent

Protokoll undertegnet av:
Kirsten Hox, Nina Omland

Det er stengt for kommentarer.