Kulturvernprisen

Kulturvernprisen 2004Historielaget opprettet i 1995 lagets kulturvernpris for å oppmuntre beboere i området vårt til å ta vare på bygningsarven. Denne angår først og fremst eierne, men også alle oss andre som bor i området og som enten gleder seg over en vakker bygning som bevares eller ergrer seg over en verdifull bygning som går tapt. De første prisene er da også knyttet til bygningsvern. Senere er formålet utvidet ved at prisen er tildelt kulturvern i videre forstand. Dette er i tråd med lagets vedtekter, jfr. paragraf 1. Etter at laget har høstet erfaringer gjennom utdelinger av prisen gjennom 10 år, har styret funnet det hensiktsmessig å nedfelle noen enkle retningslinjer for videre utdelinger.

Paragraf 1
Historielagets kulturvernpris gis til privatpersoner, frivillige organisasjoner, bedrifter eller skoler som har gjort en innsats for kulturvernet i lagets nedslagsfelt.

Paragraf 2
Kulturvernprisen kan deles ut årlig.

Paragraf 3
Prisen består av kr 10.000,– og et diplom. Midlene kan brukes fritt av mottaker. Prissummen kan justeres av det til en hver tid sittende styre.

Paragraf 4
Historielagets medlemmer kan sende inn begrunnede forslag til kandidater. Forslagene må være innkommet før 15. januar for å bli vurdert til årets utdeling. Utdelingen skjer på Historielagets årsmøte eller slik styret bestemmer.

Paragraf 5
Historielagets styre oppnevner hvert år et utvalg på 3 medlemmer til å vurdere kandidater. To av medlemmene skal være fra styret. Utvalget innstiller egnet kandidat. Styret fatter endelige vedtak.

– – –

Følgende personer og institusjoner har fått Historielagets kulturvernpris:

1995
Torbjørg og Johan Andersen, «Villa Høybo».

1996
Sigrid og Trygve Walstad, Kjelsås gård.

1997
St. Josephsøstrene, Vestre Grefsen gård.

1998
Nydalen Samfunnshus, «Dampen».

1999
Grefsen Skolekorps.

2000
Norsk Veteranvognklubb.

2001
Bygningsfellesskapet rundt Fjeldstad Café.

2002
Disen gårds venner.

2003
Grefsen og Kjelsås Husflidslag.
Begrunnelse: Historielaget ønsker å uttrykke anerkjennelse for det arbeid som Husflidslaget gjør for å ta vare på husflidstradisjoner av alle slag.

2004
Solemskogen Vel.
Begrunnelse: Historielaget ønsker å uttrykke anerkjennelse for boka «Solemskogen – skogsgrenda i storbyen».

2005
Maridalen Bygdetun
Begrunnelse: Maridalen Bygdetun viser hvordan livet i vår del av Akerbygda engang var.

2006
Kirsti Nordbyhaug
Begrunnelse: Mangeårig innsats for korvirksomhet i området vårt.

2007
Olle Cederbrand
Begrunnelse: Det omfattende arbeidet som han har nedlagt for bildedokumentasjon av historien i området vårt, og for alt annet arbeid for Historielaget.

2008
Nydalens Sangforening
Begrunnelse: Sangforeningen fylte 150 år 14. mars 2008, og Historielaget takker for de mange gledesstunder koret har gitt oss og tidligere generasjoner.

2009
Familieselskapet Det virkelig gode liv
Begrunnelse: Vellykket restaurering av Grefsenkollen Sportsstue og igangsatte kulturaktiviteter til glede for lokalmiljøet og alle besøkende.

2010
Freddy Hansen
Begrunnelse: Freddys frisørsalong er et sosialt samlingssted til stor glede for mange i lokalsamfunnet.

2011
Finn Geiran
Begrunnelse: Finn Geiran har i mange år vært sentral i Historielaget. Han har brukt sin kunnskap, grundighet og interesse til å formidle historien til et stort publikum.

2012
Dobbelttak og langpasninger v/Kjell Øren
Begrunnelse: Idrett er en del av kulturbegrepet her i landet. Lokal idrettshistorie er lokalhistorie. Kjelsås idrettslag har vært det ubestridt viktigste allidrettslaget for hele området her nord i byen i mange år. Jubileumsboka Dobbelttak og Langpasninger, som er ført i pennen av Stein Erik Kirkebøen, dokumenterer den lokale idrettshistorien gjennom 100 år.

Historielagets kulturvernpris for 2012 tildeles Kjelsås idrettslags bok-komite ved initiativtakeren og lederen, Kjell Øren, for den verdifulle kunnskapen om lokal historie som boka gir. Den gir unge mennesker noe å strekke seg etter og eldre mennesker minner om tidligere aktiviteter.

2013
Jørn Simen Øverli med følgende begrunnelse:
Jørn Simen Øverli har gjennom en årrekke samlet inn viser fra Nordmarka og Krokskogen. Ved å benytte den tradisjonelle metoden for innsamling av folkemusikk, komme i kontakt med dem som bor i marka, og notere ned viser og annen tradisjonsmusikk som har levd i området i lange tider, har han bevart en verdifull kulturskatt som ettertiden vil ha glede av.
Jørn Simen Øverlis arbeid med visetekster og -melodier er et godt eksempel på hvordan det internasjonale ofte korresponderer med det lokale – og omvendt. Øverli har i en årrekke arbeidet med russisk og sentraleuropeisk vise- og sangtradisjon i tillegg til den norske, spesielt Arnljot Eggens og Alf Prøysens viser.

2014
Talefoten ved Jon Andreas Hasle med følgende begrunnelse:
Talefoten er menighetsblad for Grefsen menighet og hele områdets månedlige debatt- og nyhetsmagasin. Bladet lever opp til intensjonene i det positivt ladete navnet. Med en åpen og inkluderende redigering, der meninger får plass, og nyheter om alle typer virksomheter i området formidles, beholdes også det opprinnelige formålet med bladet. Det distribueres gratis til alle husstander i området og leses med stor interesse.
Jon Andreas Hasle er Talefoten. I løpet av bladets historie har han gjennom to lange perioder redigert bladet med fast hånd, skrevet selv og knyttet til seg medarbeidere som arbeider i samme ånd. Historielaget ønsker at Talefoten og Jon Hasle deler kulturvernprisen for 2014.

2015
Tildeles uteliggerhytta i Grefsenåsen ved skogoppsynsmann Håvard Pedersen.
Bolignød og krigstraumer gjorde at mange måtte etablere seg i små selvbygde hytter i de nærmeste skogsområdene rundt Oslo på slutten av 1940-årene. Den godt skjulte uteliggerhytta i Grefsenåsen er nå det eneste gjenværende fysiske minnet om dette.               Skogoppsynsmann i Oslo kommune Håvard Pedersen kom for mange år siden over den hytta som Harald Grande hadde bygd og bodd i mens han arbeidet på Akers mekaniske verksted. Håvard har senere holdt sin hånd over hytta som det kulturminnet den er, men den trenger nå vedlikehold. Håvard Pedersen har påtatt seg denne oppgaven så sant det er økonomi til det. Prispengene er ment å bidra til dette.
Tore Faller                                   Nina Omland
Leder av Historielaget               Leder av Kulturvernpriskomiteen

Det er stengt for kommentarer.