Årsmøtet 18.3.2009

1. Valg av møteleder og referent

Det var ingen innvendinger til dagsorden.

Styret foreslo Tore Dørum som møteleder og Leif H. Svendsen som referent.

Styrets forslag ble bifalt.

2. Årsmelding for 2008
Møteleder gjennomgikk årsmeldingen punkt for punkt.

Det var ingen kommentarer eller innsigelser til årsmeldingen.

3. Regnskap for 2008
Kassereren gikk gjennom regnskapet punkt for punkt. Regnskapet hadde et overskudd på kr 58.499,– når finansinntekter er med.

Det var ingen kommentarer eller innsigelser til regnskapet.

4. Revisors beretning
Bjørnulf Sandberg kommenterte revisorberetningen, der regnskapet ble anbefalt godkjent.

Årsmøtet godkjente regnskapet uten kommentarer.

5. Plan og budsjett for virksomheten 2009
Kasserer redegjorde for budsjettet. Det er gjort opp med et underskudd på kr 12.500.

Fra salen ble det spurt om et evt. nytt opplag av Nord i Aker. Leder sa at dette ikke var drøftet i styret. Trykkeriet, som produserte boka, hadde et tilbud om rimelig opptrykk, men trykkeriet er i mellomtiden gått konkurs.

Fra salen ble det spurt om ikke styret burde ha en budsjettpost til disposisjon for evt. nye prosjekter. Leder pekte på at styret hadde en viss frihet i den økonomiske situasjon vi har nå, og at ingen store prosjekter var under planlegging.

Deretter redegjorde leder for arrangementene som er planlagt i 2009. Arrangementene for 1. semester er gjengitt i På Jakt og Vakt. Arrangementene for høsten ser ut til å bli en vandring gårdimellom fra Vestre Grefsen til Disen, besøk på Oset vannrenseanlegg, fullmånemøte på Trollvann og bildedugnad på Disen gård.

Det var ingen ytterligere kommentarer eller innsigelser til planene eller budsjettet.

 

6. Fastsettelse av kontingent
Styret ønsket ikke å fremme forslag om endring av kontingenten.

Kontingenten forblir uendret på kr 175,– per år.

7. Innkomne forslag
Ingen forslag var kommet inn.

8. Valg
Anne Marstein la fram valgkomiteens forslag. I styret har Kari Paalgard Pape og Leif Svendsen frasagt seg gjenvalg. Til nye medlemmer i styret ble foreslått Jan Egil Andresen og Sigrid Rannem. Alle ble valgt med akklamasjon. Følgende er valgt:

Styret
Finn Geiran, leder
Frank Aage Fjellbekk, nestleder
Sigrid Rannem, sekretær
Kari Walstad Dahl, kasserer/arkivar
Jan Egil Andresen, styremedlem
Sigfrid Skarlie, styremdlem
Kjell Arne Johannessen, styremedlem
Gudveig Solbjør, styremedlem

Revisorer
Cato Hjelm, Bjørnulf Sandberg (gjenvalgt med akklamasjon).

Valgkomite
Anne Marstein, leder
Bent Gether-Rønning
Leif H. Svendsen

Leder, Finn Geiran, takket Leif Svendsen og Kari Paalgard Pape for innsatsen i styret. Kari Paalgard Pape fikk overrakt Historielagets krystallvase for sine 10 år i styret.

Foredrag
Etter pausen med frukt og drikke, holdt Kristin Norseth et engasjerende foredrag om Kvinners vei til myndighet, med hovedvekt på fremveksten av kvinneforeninger på 1800-tallet.

Leif H. Svendsen
Referent

Det er stengt for kommentarer.