Årsmelding 2019

ORAGANISASJONEN

Styret
Tore Christopher Faller, leder
Stein Øberg, nestleder
Astrid Voksø, kasserer
Eli Hanna Husby, sekretær
Nina Omland, styremedlem
Anne-Gurin Garvik, styremedlem
Hanne Kristin Stagrim, styremedlem
Steinar Ågren Helgesen, styremedlem

Revisorer
Cato Hjelm
Tor Gundersen

Valgkomite
Haakon Larsen
Sven Erik Ottersen

Kulturvernpriskomité
Nina Omland
Tove Marit Hasle
Haakon Larsen

Bildebase
Anne Margrethe Grimsvang, bildearkivar og databaseadmiministrator

Arkivansvarlige
Kari Walstad Dahl
Kari Auten (med fra høsten 2019)

Ansatt
Berit Nybø, regnskapsfører

MEDLEMMER
Historielaget hadde 1023 medlemmer, inkludert 2 æresmedlemmer pr. 1. januar 2019. I løpet av året har vi mottatt 54 innmeldinger og 56 utmeldinger. Medlemstallet ved årets slutt er 1021 medlemmer, inkludert 2 æresmedlemmer.

VIRKSOMHET

Arrangementer
Alle arrangementer er nærmere omtalt i På Jakt & Vakt og på Historielagets hjemmeside.

Tirsdag 9. april – Besøk på Disen skole hvor de oppmøtte fikk en informativ og spennende rundtur gjennom skolen.

Fredag 10. mai – Åpning av uteliggerhytta til Harald Grande. Dette ble en verdig markering av hytta og eierens historie. Mange hadde møtt fram, deriblant Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, ordfører Marianne Borgen, riksantikvar Hanna Geiran, Morten Stige fra Byantikvaren, Frøydis Hauge (venn av Harald Grande) og oppsynsmann Håvard Pedersen, venn av Harald og primus motor i restaureringen.

Lørdag 25. mai – Vårtur til Kongsberg. 29 deltok på turen.  Man ble tatt med tog inn i gruvene til omvisning. Deretter gikk turen til kirken. På Bergverksmuseet ble gruppen møtt av en svært dyktig guide som viste rundt.

30. juli – 5. august – Sommertur til Tyskland. En innholdsrik og hyggelig tur med en Yngve Leonardsen som guide.

Tirsdag 28. august – Vandretur i Nydalen. Tema for turen var årets kalender. 26 deltok.

Onsdag 11. september – sangkveld på Disen gård. Kveldens kåsører var Grete Marstein, Mette Wiik Øberg og Stein Øberg, som fortalte om Sterke kvinner på Disen gård. Ellers var kvelden viet til historiske sanger under ledelse av Haakon Larsen.

Lørdag 14. september – Bydelsdag i Nydalen. Dagen ble arrangert av Avantor, bydelen og Miljøhovedstaden. Historielaget deltok med stand og bildekåseri.

Lørdag 26. oktober – 40årsfeiring på Svettern. Svært mange møtte opp for å feire Historielaget. Her var det musikk og sang, og deltakerne ble ført fra fortid til framtid gjennom hilsener, og mange muntlige innslag.

Torsdag 14. november – Fullmånemøte Trollvann. Even Saugstad var kveldens foredragsholder. Han fortalte humoristisk og respektfullt om byoriginaler, krydret med bilder og lydopptak.

Onsdag 4. desember – Julebord. I anledning 40årsjubileet var alle som har hatt verv i Historielaget opp gjennom årene invitert til en markering. I alt 40 kom. Alle lederperiodene var representert. En fin markering, fulgt med musikk og historiefortelling av Geir Hegerstrøm.

Styremøter
Det er avholdt 10 styremøter. Møtene har i hovedsak vært holdt på Frivillighetssentralen, som viser stor velvilje ved å stille lokaler til disposisjon.

På jakt & vakt
Redaksjonen består av Johs Bjørndal, Gudveig Henryette Aaby, Turid Birkenes og Hanne Kristine Stagrim. Fra høsten 2019 er også Stein Erik Kirkebøen kommet inn i redaksjonen. Annonser har vært ivaretatt av Tor Langset og layout av Øyvin Rannem. Det har vært 4 redaksjonsmøter. Bladet har kommet ut med fire nummer, hver med 48 sider i A5-format. Opplaget har vært 1250.
Foruten medlemmer har åtte skoler i distriktet fått fem eksemplarer hver. Frivillighetssentralen, Freddy frisør, to eldresenter og to sykehjem har fått tre eksemplarer hver.

Hjemmeside og Facebook
Gjennom disse kanalene får medlemmer løpende oppdateringer om Historielagets aktiviteter, referater og annonser fra andre aktører som historielaget har kontakt med. Via hjemmesiden gis også tilgang til et omfattende, historisk bildearkiv med bilder fra vårt distrikt.
Facebooksiden har 1450 følgere. På det meste har informasjon om publiserte saker her vært spredt videre til 7400 personer. Redaktør for begge disse tilbudene er Anne-Gurin Garvik.

Bildebasen
 «Historielagets bildebase og -arkiv drives av Anne Margrethe Grimsvang. Basen har over 4000 bilder. Ca. 60 bilder er lagt inn i 2019. I forbindelse med jubileet fikk vi kontakt med flere som hadde fotografier, og har etter det fått bilder fra oppvekst og husbygging på Grefsenplatået på 1950-tallet og bilder fra Kor21s historie. Flere skal kontaktes i 2020. Vi har fått forespørsler om bruk av bildene våre fra forfattere og privatpersoner.

Andre aktiviteter
Bøker –Nord i Aker og kulTur selges nå på ARK, Norsk teknisk museum og på Bymuseet på Frogner hovedgård. Det er nå også utarbeidet et kart, som vedlegg til kulTur, der alle turene er inntegnet.

Grenser og stedsnavn – Gruppen har jobbet med innsamling av gamle kart og grunnlagsmateriale. Det er utarbeidet to kart som først ble presentert på årsmøtet og 40-årsfeiringen på Svettern.

Kalender – Tema for kalender 2020 er utarbeidet med ide fra kartarbeidet og omfatter husmannsplasser som er inntegnet på 1850-kartet.

Digitalisering av På jakt &vakt – Alle årgangene av blad og kalendere er innlevert til Nasjonalbiblioteket som skanner disse. De ti første årgangene er enda ikke skannet, men de andre, fram til 2018, er tilgjengelig for alle på nettsiden NB.no.

Lokalhistorie i skolesekken – Dette er et treårig nasjonalt prosjekt i regi av Landslaget for lokalhistorie hvor historielaget vårt har fått innvilget to søknader om økonomisk støtte til «Grefsenkoll-losen» Simen Østgaard Pettersen. Som prosjektleder har han i 2019 invitert fem skoleklasser til gratis turer til kulturminner rundt Grefsenkollen.  Dette er blitt et svært populært tiltak for skolene i området med mye positiv omtale i lokalpressen og i Landslagets magasin. Prosjektet fortsetter i 2020.

Partnerskapsbedrift – På Nydalen videregående skole er historielaget ett av flere såkalte «partnerskapsbedrifter» som etter nærmere avtaler bidrar til å styrke læringsmiljøet.  På en årlig samling utveksles nyttige erfaringer og kontakter.

Slektsforskningsgruppe – Gruppen har i løpet av året avholdt 7 møter.  Møtene holdes på Disen gård og samler en liten gruppe interesserte. Gruppen ledes av Anette Jacobsen og er selvdrivende og selvfinansierende.

Redskapsfabrikken – Historielaget har kommet med høringsinnspill der vi går mot Avantors forslag til utbygging, og samtidig støtter Riksantikvaren, Byantikvaren og Bydelen. Historielaget jobber også med ideer til hvordan dette bygget skal forvaltes dersom Fiskars flytter ut.

Opplysningsplakat Nydalsbakken – Arbeidet startet etter initiativ fra Nydalen Skiklubb. Det er nå funnet en aktuell løsning med informasjonstavle fra Turskiltprosjektet, et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund. Informasjonstavlene kan ha tekst og bilder.

Henvendelser – Historielaget får hvert år en rekke henvendelser fra medlemmer og andre, som jevnlig blir fulgt opp.

KULTURVERNPRISEN
Kulturvernprisen 2018 ble tildelt Asbjørg Hammer for hennes arbeid for Grefsen skolekorps og senere i veterankorpset Garderobefossilene og ikke minst hennes mangeårige innsats i redaksjonskomitéen i På Jakt & Vakt.

FORENINGER SOM HISTORIELAGET ER TILSLUTTET
Historielaget er medlem av Fellesrådet for historielagene i Oslo og deltar på deres møter. Nestleder Stein Øberg er også nestleder i Fellesrådet 12018-19. Han er videre valgt som leder fra 2020 – 22.

Historielaget er medlem av Landslaget for lokalhistorie

Det er stengt for kommentarer.