Ang. opprusting av Grefsenveien

Angående planer for opprusting av Grefsenveien mellom Storokrysset og Disen holdeplass.

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen har fulgt planene for opprusting/ombygging av Grefsenveien på strekningen Storokrysset-Disen holdeplass en stund.                                    Vi er helt enige i at det er påkrevd med et omfattende arbeid på veistrekningen og hilser det velkomment. Vårt anliggende er ikke å mene veldig mye om trafikkavvikling, men vi ønsker å ta stedets egenart alvorlig. Derfor er vi bekymret for foreliggende planer.

Det at det nå blir en politisk behandling av planen, som følge av et innbyggerinitiativ, gir oss en mulighet til å komme med dette innspillet. Grefsenveien fra Storokrysset og oppover er selve overgangen fra den tette bykjernen med blokkbebyggelse, høyhus, kjøpesentre og industri til villabebyggelsen med sine identitetsskapende, historiske og grønne verdier.                                                                                                                                Dette er svært viktige elementer for byen og byens forståelse av seg selv og en viktig del av byens utvikling. Stedstilhørighet og identitet er viktige faktorer for befolkningen, som alt for sjeldent vektlegges i moderne byplanlegging. Her står man nå i fare for å fjerne et slikt viktig element. Dette er også svært viktige verdier for dagens innbyggere slik det har vært for de generasjonene som de siste drøyt 100 årene har bygget, bodd og fortettet området.

Vi har forstått det slik at den foreliggende planen ikke er fullstendig, men må følges opp av seinere planer som den foreliggende vil komme til å sette premisser for. Dette for at det kan etableres et godt sykkelfelt ovenfra og gjennom Storokrysset. Da kan vi fort komme i den situasjonen som innbyggerinitiativet, med Haavard Nordli og Tom Ole Bergerud i spissen for, antyder. Der frykter de at det kan ende med en ekspropriasjonssak med kommunalt erverv av de nederste bygningene mot Storokrysset for å rive dem. Det er en situasjonsforståelse som også Bymiljøetaten v/ sykkeldirektør Rune Gjøs ser ut til å dele. Bygningene fra Storokrysset og opp langs begge sider av Grefsenveien, er svært viktige for å gi stedets innbyggere historiske røtter og identitet.                                                              Aller mest utsatt ser eiendommene Grefsenveien 56 og 58 ut til å være, men også resten av rekka opp til Lettvinten. Nr. 55 og 57 kan også komme i faresonen. Det er viktig å påpeke at eiendommene Grefsenveien 55, 57, 59, 60, 61, 62 og 63 står oppført på byantikvarens gule liste. Etter vår mening burde også Grefsenveien 56 og 58 stått på den lista. Grefsenveien 58 fremstår i dag som ekstra godt ivaretatt. Miljøet i denne delen av Grefsenveien representerer bydelens første forretningsstrøk. Fortsatt er det forretningsdrift i disse bygningene, selv om virksomhetens art har endret seg etter at Storosenteret har overtatt de fleste kundene.                                                                          Denne delen av Grefsenveien med disse bygningene er på en måte portstolpene til hele bydelen og må etter historielagets mening bestå. Uten disse bygningene vil det hele fremstå som en hullete tanngard, der helheten er ødelagt og stedstilhørigheten smuldrer opp. Byantikvaren begrunner plasseringen på gul liste slik: Formålet er å bevare gode representanter for miljøet av handels-, nærings- og boligbygg som ble oppført i Grefsenveien på begynnelsen av 1900-tallet, med sentral plassering nær trikken. Bygningene gir tidsdybde til området og har høy bevaringsverdi som del av et viktig portmotiv fra Storo inn mot villabebyggelsen på Grefsen.

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen ønsker derfor at det gis en garanti i forbindelse med bystyrebehandlingen som nå kommer, for at foreliggende planer for trafikkavvikling ikke fører til en fremtidig sanering av denne bygningsmassen. Slik innbyggerinitiativet peker på er det fullt mulig å få en tilfredsstillende sykkelløsning samtidig som et historisk viktig miljø blir bevart.

Grefsen 02.03.2018 Med vennlig hilsen Tore Faller Leder Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen

Kopi til: -Bymiljøetaten -Byantikvaren -Plan-og bygningsetaten -Bydel Nordre Aker -Sporveien

Det er stengt for kommentarer.