Årsmøte 16.03.2017

Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen 

Protokoll fra årsmøte

Torsdag 16. mars 2017 kl. 19.00

Menighetssenteret, Glads vei 47 

  1. Valg av møteleder og referent

Styret foreslo Frank Aage Fjellbekk som møteleder og Eli Hanna Husby som referent. Leif Svendsen og Inger Lise Skancke ble foreslått til å undertegne protokoll.

Styrets forslag ble støttet.

  1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
    Det var ingen innsigelser til møteinnkallingen eller til sakslisten.     Møteinnkalling og saklisten ble godkjent.
  2. Årsmelding for 2016

Møteleder gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt.

Årsmeldingen ble godkjent.

4. Regnskap for 2016

Kasserer gikk igjennom regnskapet. Årsresultatet endte med et overskudd på kr. 27 811, 96. Sum egenkapital og gjeld er på kr. 640 138, 61. Gjelden representerer kr. 10 000 som tilsvarer kulturvernpris for 2015. Den vil først bli utbetalt i 2017 når restaurering av Uteliggerhytten starter opp.

Det var ingen kommentarer eller innsigelser til regnskapet. 

  1. Revisors beretning                                                                                                    

Revisorene bekrefter at regnskap er gjort opp i overensstemmelse med god regnskaps-skikk og anbefalte regnskapet godkjent.

Årsmøtet godkjente regnskapet uten kommentarer.

 6.Budsjett og plan for virksomheten 2017

Kasserer redegjorde for budsjett for 2017.

Leder redegjorde så for årsplanen for 2017. Først på programmet står besøk på Kjelsås skole som fyller 100 år i år. Vårturen går til Ringerike museum og Veien kulturminnepark. Deretter følger et besøk på Grefsen skole i juni og sangkveld på Disen gård i september,

Stedsnavnsgruppen, «hvor bor vi?», er i gang med sitt arbeid og vil etter hvert presentere et diskusjonsutkast for historielagets medlemmer. Det vil bli laget kalender for 2018. På jakt og vakt sin redaksjon vil bli reetablert da de fleste nåværende medlemmer i redaksjonen går ut. Det holdes kontakt med «Aksjonsgruppen nei til rasering av Nedre Grefsen». Det er etablert en kontakt med Maridalen Rotary om å få til en bedre markering av Sverre Enevolds plass. En slektsforskergruppe er etablert. Den holder sine møter på Disen gård. Møtene er åpne for interesserte. Partnerskapsavtale med skoler åpner for mer samarbeid med skolene, på våre premisser. Turguide og kalendere til barnehager og sykehjem har vært et populært, nytt tiltak. Det jobbes også med å komme i gang med digitalisering av På jakt og vakt i samarbeid med Landslaget for lokalhistorie.

Budsjett og planer ble godkjent.

7.Fastsettelse av kontingent

Det ble på årsmøtet 2016 besluttet en endring av årskontingent for 2017 til kr. 250. Det gjøres ingen endring av dette.

Styrets forslag ble godkjent.

8.Innkomne forslag

Det var ingen innkomne saker.

 9.Valg

Følgende var på valg og stilte til gjenvalg:

Tore Faller,  leder, 2 år

Stein Øberg, nestleder, 2 år

Nina Omland, styremedlem, 2 år

Steinar Ågren Helgesen, styremedlem, 2 år

I valgkomiteen ønsker Kari Walstad Dahl ønsker å trekke seg, men fortsetter som materialforvalter. Haakon Larsen og Sven Erik Ottersen fortsetter. De konstituerer seg selv og finner en erstatter for Kari.

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Styret har i 2017 følgende sammensetning:

Leder                                      Tore Faller

Kasserer/arkivar                    Tove Marit Hasle

Sekretær                                Eli Hanna Husby

Styremedlem                         Stein Øberg

Styremedlem                         Nina Omland

Styremedlem                         Steinar Ågren Helgesen

Styremedlem                         Anne-Gurin Garvik

Styremedlem                         Hanne Kristine Stagrim

Revisor                                   Cato Hjelm

Revisor                                   Tor Gundersen

Valgkomiteen har følgende sammensetning:

Medlem                                  Haakon Larsen

Medlem                                  Sven Erik Ottersen

Kulturvernprisen

Kulturvernprisen for 2016 ble tildelt Aksjonsgruppa nei til ødeleggelse av Nedre Grefsen for deres arbeid med bevaring av lokalmiljøet.

Takk

Som det ble orientert  under videre planer vil det bli store endringer i redaksjonen for På jakt & vakt. De som slutter er Finn Geiran, Kjell Johannessen, Øyvin Rannem, Tor Langset og Asbjørg Hammer. De fikk stor takk av leder og ble overrakt blomster. Øyvin Rannem fikk også en krystallvase for 10 års innsats.

Æresmedlemmer
Til æresmedlemmer ble oppnevnt Olle Cederbrand og Finn Geiran med bakgrunn i deres store innsats for Historielaget. Finn fikk overrakt diplom og blomster. Olle var ikke til stede.

Kongens fortjenestemedalje

Byantikvar Janne Wilberg hadde fått det ærefulle oppdrag å overrekke dagens overraskelse, som var Kongens fortjenestemedalje til Finn Geiran for hans enorme innsats blant annet når det gjelder bevaring og formidling av historien. Etterpå ble det feiring med bløtkake og kaffe.

Underholdning

Etter en pause underholdt Liv Gulbrandsen og Sverre Thorstensen med osloviser og historier tilknyttet visene.

Oslo, 27.03 2017

Eli Hanna Husby                                                                                                                                           Referent

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Svendsen                                                                       Inger Lise Skancke

Det er stengt for kommentarer.