Historielagskonferansen 2016: en arena med mye nyttig kunnskap og gode kontakter

Rapport fra Stein Øberg

Historielagskonferansen 2016: en arena med mye nyttig kunnskap og gode kontakter

 

På vegne av Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen (http://historielaget-gkn.no/ /deltok jeg på Historielagskonferansen som Landslaget for lokalhistorie arrangerte i Bergen 4.-6. november 2016.

 

Landslaget for lokalhistorie ( http://www.landslaget.org/ ) er den største frivillige kulturvernorganisasjonen i Norge med 70.000 medlemmer som er med i mer enn 360 lokallag.

I Oslo er vårt historielag tilknyttet Fellesrådet for historielagene i Oslo (http://www.oslohistorie.pair.com/) som består av alle 19 historielag i Oslo. Fellesrådet opptrer som fylkeslag for Landslaget.

Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen har vært medlem i Landslaget tidligere, men meldte seg ut da nytten ble ansett å være mye lavere enn kostnadene. Etter vesentlige endringer Landslagets vedtekter og sterk anbefaling fra Fellesrådets leder, meldte styret vårt lokallag inn i Landslaget igjen i 2016. Så dette var første gang vi var representert på lenge.

I Bergen møtte jeg 37 historieinteresserte deltakere fra hele landet. Men jeg var den eneste som kom hele veien over fjellet fra Hovedstaden. Det var oppholdets kanskje største overraskelse. De fleste deltagerne kom fra Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, altså kystnære steder med veldig stolte historiske røtter. Selv er jeg også medlem i noen lokallag der hvor familien har fritidsboliger, og det var hyggelig og stimulerende å møte representanter både derfra og fra helt andre steder i landet. Vi har mye å høste av hverandres erfaringer.

Programmet var både lærerikt og nyttig. På en elegant måte fikk vi først presentert to svært viktige nasjonale søknadsinstanser: Kulturminnefondet og Studieforbundet kultur og tradisjon. Kulturminnefondet er de fleste godt kjent med eksisterer, mens Studieforbundet inntil da var som en godt bevart hemmelighet for de aller fleste.

Kulturminnefondet (http://kulturminnefondet.no/) ble presentert av direktør Simen Bjørgen. Administrasjonen har fra 2003 holdt til på Røros. Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og et viktig virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner. Midlene brukes til tildeling av prosjektmidler og drift. Mange historielag sitter – og sliter – med bygdesamlinger, og har derfor stor nytte av mulige tilskudd. 87,5 mill.kroner skal fordeles på søknader for 2017 på ca 300 mill.kroner. «Vern gjennom bruk» er en ledetråd. Vanlig å dekke 30% av totalkostnadene, hvorav minimum 30% må vøre egeninnsats. Det meste går til bygninger, bare 5% til fartøyer.

Studieforbundet kultur og tradisjon (http://www.kulturogtradisjon.no/) er ett av 16 studieforbund som fordeler offentlige midler til frivillige organisasjoner. Et studieforbund er en paraplyorganisasjon med opplæring for voksne som hovedformål. Studieforbund er en beskyttet tittel, og kun studieforbund som er godkjent etter Lov om voksenopplæring har rett til å bruke betegnelsen studieforbund om sin virksomhet. Dette er det eneste med base utenfor Oslo: Vågå!

«Studieforbundet kultur og tradisjon er eit studieforbund for 40 frivillige organisasjonar som driv opplæring i folkeleg kultur som husflid, handverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie, med meir. Studieforbundet fordeler eit statstilskot frå Kunnskapsdepartementet, og har ansvar for utvikling, tilrettelegging og finansiering av eit mangfaldig opplæringstilbod i medlemsorganisasjonane og lokallaga deira. Studieforbundet og medlemsorganisasjonane samarbeider med ulike fagmiljø om ymse utviklingsprosjekt.»

Daglig leder Sina B Lunde inviterte alle til å benytte telefonnummer 61217750 for å få direkte veiledning. Det har verdens hyggeligste sentralbordbetjening, fikk vi vite. At støttede tiltak kan bruke «opplæringslokaler» eid av kommunen gratis, var trolig ukjent for de fleste. Terskelen for å søke er dessuten enkel og lav: nettbasert, rammen for kursstøtte er minimum 8 timer, min 3 deltagere og 75% frammøte, åpent for alle (eks slektsforskning). Dette og mye mer står omtalt på nettsiden til studieforbundet kultur og tradisjon.

Praktisk historielagsarbeid og formidling ble deretter belyst i fem foredrag:

Lokalhistorisk magasin – Hvordan formidle historielagsarbeid? Audhild Brødreskrift i Landslaget markedsførte Lokalhistorisk magasin (http://www.lokalhistoriskmagasin.no/)som et nyttig bindeledd og kunnskapsbase. Hun så gjerne at det kom inn flere artikler fra historielagene Oslo, det er Østfold som topper statistikken. Kanskje deler av denne rapporten kan brukes som notiser…?

Kulturminneplaner – samarbeid mellom historielag og kommuner Sissel Carlstrøm fra Riksantikvaren orienterte om dette viktige arbeidet som Riksarkivaren støtter både økonomisk og faglig. Louise Brunborg-Næss er særskilt engasjert på prosjektmidler. Hun var dessverre blitt forhindret fra å komme, men kan kontaktes. 80 kommuner har vedtatt kulturminneplan. Planer skal rulleres og være handlingsorienterte, det tar mellom to og fire år å lage gode planer. Les mer på http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK.

Arkivarbeid Marianne Herfindal Johannessen har lang erfaring som arkivar ved Statsarkivet i Bergen og er dessuten leder av Åsane historielag. Hun ble introdusert som «bauta i arkivformidling». Den betegnelsen ble bekreftet i presentasjonen hun holdt om viktigheten av å ha ryddige rutiner og godt egnede lokaler. Vårt historielag er tydelig begunstiget ved å ha relativt gode arkivrutiner og et eget lagringsrom i kjelleren på Norsk Teknisk Museum, et nasjonalt museum.

Digitalarkivet.no (http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet) er en skattkiste som historielag både kan berike og utnytte i langt større grad enn i dag i fremtiden. Viktig å tipse det offentlige/arkivverket om private arkiver. Etter hvert vil de kunne digitaliseres. Lagringskapasiteten til papirarkiver er nær sprengt.

Digitalisering av historiske skrifter og tidsskrifter er et tema Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen har sterkt ønske om å få gjort på en enkel og søkbar måte som ivaretar internasjonale krav og standarder. Derfor er Landslaget for historielag en sentral aktør i å utvikle anbefalinger til lokallag om hvordan en best går fram i praksis. Forhåpentlig følger Landslaget opp dette ønsket med det første.

Et historielags drift – eksempler på utfordringer og løsninger Laksevåg Kultur Historiske Forening (merk: orddelingen er helt bevisst og korrekt gjengitt) presenterte seg. Se hjemmesiden http://www.lamus.no/

Bildesamlinger – praktisk håndtering av materialet Marthe Fjellestad ga svært mange gode råd om hvordan fotografier best tas vare på fra sin jobb som fotoarkivar ved Universitetsbiblioteket i Bergen, UiB. Hun er utdannet i England. Mht digitalisering av bilder anbefalte hun å følge Arkivverkets anbefalinger (!), se: http://arkivverket.no/arkivverket. Mye bruk av fotografier, men ikke lenger fysisk utlån, kun på nettet hvor UiB har en egen database med mer enn 50.000 fotografier. Den heter MARCUS http://marcus.uib.no/home. UiB forvalter også spesialsamlinger, blant annet med fotografier fra hele landet tatt av Knud Knudsen: https://spesial.b.uib.no/?page_id=233

Katalogisering av fotografier tar mye tid, digitalisering lite i forhold. Nå brukes «digitalt fotokort», se «standard for fotokatalogisering» i ABM nr 44. ABM nr 55 er om digitalisering. ABM gir definisjoner av begreper som brukes. Disse publikasjonene finnes på Kulturrådets hjemmeside: http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/publikasjon-standard-for-fotokatalogisering

Nye bilder som legges ut på MARCUS blir «fanget opp» av interesserte og lagt ut på facebook-side og drøftet. Det er veldig bra og nyttig!

Håndtering av fotografier ble viet mye oppmerksomhet: Bruk alltid hansker, la bildene ligge i album og i rammer, helst flat oppbevaring, pakk om hvis fare for mugg o.l – kast da emballasje, bruk syrefrie esker og arkivsikre plastposer (fra Arkivprodusenten), viktig med lagring tørt og kjølig, stabilt. Katastrofeberedskap: ha alltid presenninger klart i magasinet! Enkelt og veldig lurt råd ….

Med disse gode rådene fra en superspesialist ble konferansen rundet av med en flott byvandring i sentrum av Bergen. Forhåpentlig vil alle faglige presentasjoner bli lagt ut på Landslagets hjemmeside. Det fortjener foredragsholderne og alle interesserte som ønsker nærmere informasjoner. Takk til Landslagets generalsekretær Tor Anders Bekken Martinsen og hans medarbeidere og styre for en svært matnyttig konferanse. Den ga virkelig mersmak!

 

07.01.2017 Stein Øberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.