Årsmøtet 19.3.2015

Menighetssenteret, Glads vei 47.

1. Valg av møteleder og referent og to til å underskrive protokollen
Styret foreslo Frank Aage Fjellbekk som møteleder og Olaf Braaten som referent. Eli Hanna Husby og Stein Øberg ble foreslått til å undertegne protokollen. Det var omtrent 60 medlemmer til stede.

Styrets forslag ble bifalt.

2. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Det var ingen innsigelser til møteinnkallingen og sakslisten.

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

3. Årsmelding for 2013
Møteleder Frank Aage Fjellbekk gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt.

Redaksjonen for nyutgivelsen av Nord i Aker ble fremhevet. Redaksjonen av På Jakt og Vakt som utgjøres av til dels de samme personene ble også omtalt spesielt. Redaktøren for Historielagets hjemmesider og Facebook-side fikk ros for å gjøre disse godt besøkt med hyppige og regelmessige oppdateringer.

Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.

4. Regnskap for 2013
Kassereren Tove Marit Hasle gikk gjennom regnskapet punkt for punkt. Regnskapet står med et overskudd på 25 607 kroner når finansinntekter er medregnet. Hun poengterte at trykking av Nord i Aker omfattet alle kostnader i forbindelse med nyutgivelsen. Videre redegjorde hun for at bidraget fra Sparebankstiftelsen DNB til ny turguide på 150 000 kroner først vil bli brukt i 2015.

Det var ingen innsigelser til regnskapet.

5. Revisors beretning
Bjørnulf Sandberg anbefalte regnskapet godkjent. Han poengterte at det tilsynelatende underskuddet på grunn av den ubrukte bevilgningen langt på vei oppveies av verdien av lageret på over 500 eksemplarer av Nord i Aker som vil gi inntekt etter hvert som de selges.

Årsmøtet godkjente regnskapet uten kommentarer.

6. Plan og budsjett for virksomheten 2014
Kasserer Tove Marit Hasle orienterte om budsjettet for 2015.

Estimert underskudd på 205 500 kroner fremkommer ved at turguiden har estimerte kostnader på 200 000 kroner. Gaven fra Sparebankstiftelsen på 150 000 kroner ser ut til å dekke kostnadene til fremstilling av tekst, illustrasjoner og kart, layout og trykking av 300 eksemplarer tiltenkt skoler og barnehager. Resten er avsatt til økt opplag for salg/utdeling til medlemmene. Styret har ikke tatt stilling til om medlemmene skal få den tilsendt gratis. I ytringer fra salen var det flere som mente guiden burde deles ut gratis til medlemmene. Stein Øberg foreslo å sende turguiden 2015 gratis til medlemmene i stedet for kalender for 2016. Bjørnulf Sandberg mente det burde vurderes å øke kontingenten. Styret tar en beslutning om dette senere.

Turguiden. Olaf Braaten holdt en kort presentasjon av planene for turguiden med tentativt navn KulTUR. Han redegjorde for bakgrunnen, målsettingen og status i arbeidet. Det er leid inn ressurser for assistanse med å få tekstene attraktive for unge, gjøre utseende innbydende med gode kart og tegninger. Dessuten å få en profesjonell layout. Guiden er planlagt gitt et robust utseende i lommeformat. Utfyllende stoff om hvert besøkt sted vil bli tilgjengelig på internett på mobiltelefon/nettbrett vha QR-koder. Dette gir anledning til løpende komplettering av tillegg og nyheter. Internett-delen vil kunne redigeres av webredaktøren av Historielagets hjemmesider og som sådan kunne utvikles over tid.

Nord i Aker. Tove Marit redegjorde for nytt opplag på 600 eksemplarer som nå er lagt ut i salg. Til nå er det solgt mellom 50 og 100 eksemplarer. For 2015 er det budsjettert med salg av 100 eksemplarer til pris 300/400 kroner pr stk, avhengig av medlemskap eller ikke.

Budsjettet ble fremlagt kun som orientering uten krav til godkjenning.

7. Fastsettelse av kontingent

Styret foreslo uendret årskontingent på 200 kroner for 2015.

Styrets forslag ble godkjent.

8. Innkomne forslag

Ingen forslag var kommet inn ved fristens utløp.

9. Valg
Valgkomiteens leder Frank Aage Fjellbekk la fram komiteens innstilling. To styremedlemmer står på valg: Olaf Braaten og Snorre Semmingsen. Leder ble i fjor kun valgt for ett år for å få ledervalget synkronisert i samsvar med vedtektene. Leder stilte til gjenvalg.

Til styret ble valgt:
Tore Christopher Faller, leder 2 år
Eli Hanna Husby som har ett år igjen av sin periode, overtar som sekretær
Stein Øberg, styremedlem 2 år
Steinar Helgesen, styremedlem 2 år

Revisorene velges for ett år. Cato Hjelm og Bjørnulf Sandberg ble gjenvalgt.

Medlemmene av valgkomiteen er valgt for ett år: Kari Walstad Dahl, Haakon Larsen og Sven Erik Ottersen ble valgt.

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Styret har i 2015 følgende sammensetning:
Leder Tore Christopher Faller
Nestleder Haakon Larsen
Sekretær Eli Hanna Husby
Kasserer Tove Marit Hasle
Styremedlem Gunnar Bjune
Styremedlem Nina Omland
Styremedlem Stein Øberg
Styremedlem Steinar Helgesen

Tore Faller overrakte Asbjørg Hammer, Kjell Arne Johannessen og Tore Langset hver sin vase med blomster i samsvar med tradisjonene for deres innsats for Historielaget over mange år. Han uttrykte samtidig ønske om at de fortsetter i mange år til.

Tore Faller takket Olaf Braaten og Snorre Semmingsen for innsatsen i styret og overrakte blomster. Frank Aage Fjellbekk og Stein Øberg ble takket for innsatsen i valgkomiteen med blomster. Kari Walstad Dahl ble takket for arbeidet som regnskapsfører med blomster og bok. Liv Kari Enerly og Marit Volla ble takket for arbeid med bildearkivet.

Berit Nybø ble ønsket velkommen som ny regnskapsfører.

Til slutt orienterte Tore Faller om status i arbeidet med å danne ny bildegruppe med Anne Margrethe Grimsvang, Eli Hanna Husby og Olaf Braaten under veiledning og opplæring av Olle Cederbrand.

Kulturvernprisen
Kulturvernprisen for 2014 ble overrakt Talefoten og redaktøren Jon Andreas Hasle. Haakon Larsen og Tove Marit Hasle mottok prisen på Talefotens og redaktørens vegne.

Årsmøteforedraget
Byantikvar Janne Wilberg foredro om reglene for verning av bygninger og bymiljøer. Spesielt snakket hun varmt om det gode samarbeidet som hadde vært med Historielaget om registrering av objekter i vår bydel for Byantikvarens Gule liste.

Olaf Braaten. referent

Det er stengt for kommentarer.