Befaring langs Akerselva

Aksjonsgruppe Akerselva

Befaring langs Akerselva fra Stilla til Sannerbrua fredag 3. mai 2013

Til stede: Dag Andreassen, Teknisk Museum; Harald Koht, Grefsen Kjelsås Nydalen; Frank Fredriksen, Sagene Torshov; Svein Kile, Sogn; Hans A. Grimelund-Kjelsen, Fellesrådet

Befaringen hadde som formål å vurdere vegetasjonen langs Akerselva, spesielt i forhold til kulturminneobjekter langs, eller i nærhet av elvebredden. Gruppen peker på følgende områder der vegetasjonen var for tett eller preget av uønsket kjerr og kratt, nevnt nedenfor i pkt. 1-13:

Nedre del av Stilla
Noe uønsket vegetasjon. Området mer åpent tidligere, også i etterkrigsårene. Bygningsmassen til TEFAS/Tandberg fabrikker og Nye Hjula Veveri, til dels fra 1950-tall, fremkommer ikke tydelig nok.
Forslag: Moderat fjerning av enkeltstående trær.

Området før Nydalsdammen, og til dels ved siden av de tidligere Nydalsbakkene
Alt for meget, tett vegetasjon. Det har alltid vært mye vegetasjon langs elva her, med unntak av unnarennet og sletten ved Nydalsbakken, men det anbefales likevel til dels storstilt rydding og fjerning av trær i dette området fordi elva helt forsvinner i løvverket i sommerhalvåret. Oppfatningen er at elva i seg selv er et kulturminneobjekt, og fortjener å være synlig på turveiene langs elvebredden.
Forslag: Omfattende fjerning av kjerr og kratt, i tillegg til nedhugging av 20-30 talls trær i området.

Nydalsdammen og Nydalsfossen
Enkelte trær anbefales fjernet opp mot selve fossen.
Forslag: Minst et tre nær fossen hugges ned.

Nydalens Compagnie
Arkitekt Rolls bygning fra 1889 kommer bedre til syne om det nærmeste treet på vestsiden av elva fjernes.
Forslag: Treet fjernes.

Eldste del av Spigerverket, Redskapsbedriften
Hjørnedelen av Redskapsbedriften for meget skjult av vegetasjon, sett oven ifra. Et tre på nedsiden av denne bygningsmassen sperrer for utsikt til det gamle miljøet på Spigerverket.
Forslag: To trær hugges ned.

Havna og Bjølsendumpa
For meget kjerr i området. Det gamle teglverket bør bli mer synlig.
Forslag: Omfattende fjerning av kjerr og kratt i området, i tillegg til 8–10 trær.

Nedsiden av Treschows bru og den engelske park
Generelt preges området av for meget gjengroing. Direktørboligene fra sent 1800-tall bør synliggjøres. Forslag: Omfattende rydding av trær og kratt i området.

Ved Lilleborg fabrikker
Mye vegetasjon og kratt som hindrer innsyn til fabrikkanlegget.
Forslag: Nedhugging av trær for hver 10-20 meter, i tillegg til noe kratt og busker.

Oversiden av Bentsebrua
Gruppa anbefaler opprenskning langs vestsiden av elvebredden og tilrettelegging av turvei rundt lagerbygget ovenfor broen.
Forslag: Ny turvei som følger elva hele veien, med tilhørende rydding av vegetasjon.

Myrens verksted
Verkstedet ses ikke fra vestsiden av elva. Viser til klassisk bilde (maleri?) fra 1860 om verksted og direktørbolig.
Forslag: Tynning av trær mot verksteds bygningene.

Wøien brua
Fundamentet på den gamle broen kan fortsatt ses på nedsiden av dagens bro. Det er fare for at røtter og trær kan ødelegge dette fundamentet.
Forslag: Fjerning av røtter og trær som truer det gamle fundamentet.

Glads Mølle og Hjula Veveri
Alt for meget vegetasjon som hindrer innsyn til veveriet. Både den eldre og yngre bygningsmasse er berørt.
Forslag: Nedhugging av trær hver 10-20 meter langs bygningsmassen på vestsiden av elva.

Øya i elva ved siden av Hjula Veveri
Bør renskes for flere trær. Som sent som på 1950-tall var det kun 3 trær på øya.
Forslag: Generell opprenskning på øya for å ta bort gammelt tømmer, kratt og kjerr. Kun 3-4 trær bør bli stående på øya for fremtiden.

Oslo, den 6. mai 2013
Hans A. Grimelund-Kjelsen

Det er stengt for kommentarer.